Make your own free website on Tripod.com

EKONOMİK ÖNLEMLER PAKETİ-5


ğEDİTÖRDEN
ğKIBRIS'TAN HABERLER
ğKIBRIS TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
ğKİM KİMDİR ?
ğFİLATELİ
ğKİTAP
ğKIBRIS TÜRK MUTFAĞI
ğİLETİŞİM
ğASKER MEKTUBU
ğLİNKLER

 ANA SAYFA

e@mail

 Sayfa yenilemelerinden ve yeni başlıklardan haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi yazın.    

Editör
Metin ÇETİN

webmaster&desing
Oğuz ÇETİN

 

Diğer Konular

62. 8.5.2000 günü yönetimine atama yapılan iki bankanın geleceği hakkında 30.09.2000 tarihine kadar karar alınarak uygulamaya geçilecektir.

63. Tasarruf Meduatı Sigorta Fonu tarafından devralınan dört bankanın eski sahip ve yöneticileri hakkında yasalara aykırı işlem ve eylemleri için 15.102000 tarihine kadar yasal işlem başlatılacağı gibi banka ortak ve yöneticileri tarafından kullanılan kredilerin tahsili için başlatılan işlemler de hızlandırılacaktır. Söz konusu kişilerin her türlü mal varlıklarına ivedilikle ihtiyati tedbir kararı alınması sağlanacaktır.

64. TC ile imzalanan anlaşmaların biran önce yürürlüğe girmesi sağlanarak Türkiye üzerinden dünya pazarlarına açılım amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır. 23.10.1998 tarihli Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşması hükümlerine göre, KKTC’nin 3. Ülkelerden yapacağı sanayi ürünleri ithalinde sağlanması öngörülen avantajlarla ilgili uygulamalara başlanması ve ayrıca ticarette ve turizmde önemli bir usnur olan ulaşımda mevcut engellerin asgariye indirilebilmesi için gerekli yasal ve pratik önlemler alınacaktır.

65. Avrupa Birliği normalarına uyum için Türkiye ile yapılan işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesi amacıyla TC ve KKTC arasında yasaların uyumlaştırılması için başlatılan çalışmalar ve bunlar arasında önemli ve öncelikli görülen Tüketiciyi Koruma Yasası, Tahkim Yasası, Tekelşemeyi ve Haksız Rekabeti Önleyici Yasa gibi yasaların uyumu en kısa zamanda gerçekleştirilecektir. (2001 ilk yarısına kadar.)

66. Hükümet, Devlet Planlama Örgütü koordinatörlüğünde bir çalışma grubu oluşturarak orta ve uzun vadeli tarım, sanayi, turizm, ticaret ve eğitim politikalarını 2001 yılının ilk çeyreğinde belirleyecektir. Bu çalışmada belirlenecek önceliklere göre devletin teşvik, subvansiyon ve diğer politikaları yeniden gözden geçirilecektir.

67. Vakıflar ve Din İşleri Dairesi’nin bir birimi olan ve KİT’lerden farklı bir yapıda olan Vakıflar İdaresi’nin otellerinin özel sektöre uzun vadeli devri, kiralanması konusundaki düzenlemeleri içeren orta vadeli bir plan hazırlanacaktır. Ayrıca, sayıları 2000’i aşan kiracıların ödediği kiraların rayiç bedelleri yükseltilmesi konusunda 2000 yılı sonuna kadar gerekli işlemler tamamlanacaktır. Vakıflar İdaresi yönetimindeki mevcut varlıklara satınalma yoluyla yenileri ilave edilmeyecek ve personel sayısının dondurularak azaltılmasına yönelik bir plan 2000 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.

68. Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRT) Kurum faaliyetlerinden bir gelir yaratamadığı için devamlı bütçeden yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle özel sektörün de faaliyet gösterdiği bu sektörde gereksiz yatırım ve aşırı istihdam politikası yerine küçülme, etkinleşme ve reklam gelirlerinin artırılmasına yönelik bir çalışma içerisine girilecek ve bütçeden sağlanan katkı azaltılacaktır. BRT, Kasım 2000’e kadar yatırımları ve gelir-giderlerine ilişkin bir plan hazırlayacaktır.

69. Özellikle son yıllarda düşük kapasiteyle çalışan ve bu nedenle işletme faaliyetlerinden zarar eden Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nün ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi amacıyla, mali tasarrırf sağlayıcı önlemleri içeren, yeniden yapılandırma çalışması kasım sonu itibariyle gerçekleştirilerek hemen uygulamaya konulacaktır. Uluslarararası başarılı serbest bölge işletlemleri dikkate alınarak yapılacak bu çalışma sonucunda ortaya çıkacak maliyet düşüşleriyle liman hızmetlerinin ucuzlatılmasının sağlanması da öngörülmektedir. (2000)

70. Doğu akdeniz Üniversitesi’nin eğitim kalitesinin korunması ve artırılmasına gerekli önemin verilmesi için üniversite yönetimi bu yönde çalışacak ve öğrenci kontenjanı 2000 ve 2001 yıllları için 15.000’i geçmeyecektir. Yüksek öğrenimde standartların geliştirilmesi suretiyle KKTC’nin bu sektördeki rekabet gücü artırılacaktır.

71. Yatırımlarda devlet yardımları anlaşmasının fiilen uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan bir merkezden yönlendirilen teşvik sistemi için gerekli yasal düzenlemeler 2000 yılı temmuz ayı içerisinde çıkarılmıştır. Söz konusu mevzuatla birlikte KKTC’de ihtiyaç duyulan belli sektörlere yönelik yatırımlar ile KOBİ’lerin teşvik edilmesi uygulamasına gerekli tebliğlerin uygulamaya konulmasıyla başlanacaktır.

KKTC’de mevcut ve objektif kriterlere dayanmayan teşvik sistemi, net, şeffaf ve tutarlı bir sisteme dönüştürülecektir. Söz konusu teşviklere tahsis edilecek yıllık kaynak tutarı, KKTC bütçesinde gerçekleşecek tasarruflar ve TC desteğinin değerlendirilmesi sonucu TC heyetinin ilk raporlamasında belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacaktır. Ayrıca, TC ile KKTC arasında ortak ekonomik alan oluşturulması, stratejik ortaklık, AB ile entegrasyon ve Ticaret ve Ekonomik İşbirliği anlaşmasının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar, ortak ekonomik Komite gündeminde yer almakta olup ve bu yönde saptanan tedbirlerin taraflarca ivedilikle gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

72. Mecliste bulunan veya meclise sevkedilmesi öngörülen ancak kamu finansmanı üzerine yük getirmesi muhtemel tüm düzenlemeler yeniden gözden geçirilecek ve finansman yükü getirmeyenlerin yasalaşması sağlanacaktır. (Üst kademe yöneticileri, kamu hizmeti komisyonu yasası gibi).

73. Siyasi Kamu Görevlilerine çeşitli düzenlemelerle sağlanan ayrıcalıklar ivedilikle kaldırılacaktır (2000).

74. 4.4.2000 tarihinde çıkartılan ve İş Yasası’nda değişiklik yapan yasanın 29A maddesinin uygulanması 2003 yılı sonuna kadar ertelenecektir.

75. Yabancı Sermaye Çerçeve Yasası çıkarılarak yatırımcının önünü açacak düzenlemeler hemen yapılacak ve bürokratik işlemler asgariye indirilecektir. Bu düzenlemelerle birlikte bir yatırımcının yapması gereken işlemlere ilişkin bir plan 2000 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve yabancı sermayeye ilişkin mevzuat konusunda tanıtım yapılarak, kamuoyu ve yatırımcılar bilgilendirilecektir.

76. Şubat 1999’da yapılan Hukuk Forumu sonucunda ortaya çıkan, iki ülke arasındaki hukuk uyumu da gözetilerek ekonominin gelişmesi ve sağlıklı işlemesi amacıyla KKTC de hukuk sisteminin daha etkin çalışabilmesine yönelik gerekli düzenlemelere ilişkin çalışmalara Ekim 2000’de başlanacak ve en geç 2001 yılı sonuna kadar sözkonusu düzenlemeler yasalaştırılacaktır.

 

16.10.2000

Yukarı- Bölüm başına

Ana Sayfa