Make your own free website on Tripod.com

EKONOMİK ÖNLEMLER PAKETİ-1


ğEDİTÖRDEN
ğKIBRIS'TAN HABERLER
ğKIBRIS TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
ğKİM KİMDİR ?
ğFİLATELİ
ğKİTAP
ğKIBRIS TÜRK MUTFAĞI
ğİLETİŞİM
ğASKER MEKTUBU
ğLİNKLER

 ANA SAYFA

e@mail

 Sayfa yenilemelerinden ve yeni başlıklardan haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi yazın.    

Editör
Metin ÇETİN

webmaster&desing
Oğuz ÇETİN

 

  Ekonomik önlemler Paketine ilişkin tüm metin

Son Ekonomik Gelişmeler ve Ekonominin Temel Sorunlarının Tespiti 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisi geçtiğimiz on yıl içerisinde gerek kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan yapısal sorunlar, gerekse dış siyasal ve ekonomik gelişmeler nedeniyle sosyo-ekonomik açıdan gerekli iyileşmeyi gerçekleştirememiştir.

KKTC ekonomisi, KKTC’nin uluslararası platformda siyasal olarak tanınmaması, müteakiben Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararları ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) ekonomisinde bu dönemde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerden doğrudan etkilenmiştir.

KKTC ile TC ekonomileri arasındaki mevcut organik bağ ve en önemlisi iki ülkenin ortak para birimini kullanması nedeniyle ithal edilen enflasyon da ekonomideki yapısal olumsuzlukları gizleyen bir unsur olmuştur. Sonuç olarak KKTC ekonomisi yapısal sorunlar, yüksek enflasyon ve dışsal engeller nedeniyle bir türlü büyüme potansiyelini gerçekleştirememiştir.

KKTC ekonomisinin ortalama büyüme oranı 1990-2000 yılları arasında %3’ler seviyesinde kalmıştır.

2. Kamu, bütün sektörlerde mal ve hizmet üretiminde doğrudan ve dolaylı bir şekilde söz sahibi olmuştur. Nitekim, KKTC ekonomisinin yarattığı katma değerin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan hizmetler sektöründe en önemli yeri yüzde 30’luk pay ile devlet hizmetleri almıştır. Sanayi sektöründe de devlet etkisi önemli boyuttadır. Tarım sektöründe ise KKTC’de üretim yapmak özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle zorlaşmış, bu durum kamu finansmanı üzerine büyük bir yük getirmiştir.

3. KKTC ekonomisinde yapılan sabit sermaye yatırımlarının hemen hemen yarısı devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplam tüketim harcamaları içinde de kamu tüketimi önemli bir paya sahiptir. KKTC’de toplam kaynakların yüzde 35’inden fazlası doğrudan kamu tarafından harcanmaktadır. Kamu harcanabilir gelirinin büyüklüğü bu harcama için yetersiz kalmakta ve GSMH’nın yüzde 10’unu aşan bir kamu açığı oluşmaktadır.

Kronik bir yapı arz eden ve giderek artan açığın sürekli Türk Türkiye’den gelen yardımlarla karşılandığı düşünülürse bu açığın sürdürülebilmesi mümkün görülmemektedir.

4. İstihdam açısından ise KKTC’de kamu kesimi en büyük işveren konumundadır. Kamu destekli bir gizli işsizlik problemi mevcuttur. 1980’lerde toplam çalışan nüfusun yüzde 30’u kamu sektöründe istihdam edilirken bu oran düşmesine rağmen halen yüksek bir seviye olan %20’ler civarındadır. Kamuda verimliliğin ve etkinliğin asgari seviyede olduğu düşünüldüğünde, KKTC ekonomisinin bu kadar kamuya bağımlı olması, sağlıklı bir ekonomik büyümenin mevcut şartlarda mümkün olmadığını ortaya koymaktadır.

Özellikle kamu açıklarının arttığı dönemlerde bu problem yoğunlaşarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, son yıllarda ekonomik büyümenin yavaş olmasının yanında, istikrarsız olması bu tespiti doğrulayacak niteliktedir. Gerek kamunun ekonomide ağırlıklı olarak yer alması, gerekse finans kaynaklarını önemli ölçüde kullanması özel sektörün önünü tıkayan en önemli unsurlardan birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Alınacak tedbirlerle bu problemlerin çözümü mevcut konjonktürde büyük bir önemi haizdir.

5. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ekonomik durumu ve Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinin resmen başlatılması, KKTC’deki ekonomik sorunların bir an evvel çözülmesi ve ambargo nedeni ile ülke ekonomisine yüklenen ağır koşulların ekonomik alanda Türkiye ile uygulanacak olan stratejik ortaklık ile üstesinden gelinmesinin önemini daha da artırmıştır.

6. Sosyal güvenlik sisteminin yarattığı ağır finansman yükü, aşırı kamu istihdamı, kamu harcamalarındaki etkinsizlik, genel denge gözetilmeden yapılan sosyal transferler gibi nedenlerle sürdürülemez hale gelmiş bütçe açıkları, verimsiz kamu işletmelerinin artan finansman ihtiyacı, etkin olmayan tarım sübvansiyonları, bankacılık sektöründe mevzuat, denetim ve gözetim eksikliğinden kaynaklanan kırılgan yapı, KKTC ekonomisinin başlıca temel sorunları olarak dikkati çeken konulardır.

Programın Hedefleri ve Genel Stratejisi

Yapısal Vergi Önlemleri - Harcama Önlemleri ve Kadrolar

Diğer Tedbirler KİT ve Diğer Kamu Kuruluşları

Diğer konular

16.10.2000

Yukarı

Ana Sayfa