Make your own free website on Tripod.com

KIBRIS'TAN HABERLER - Teşvik Yasası


ğEDİTÖRDEN
ğKIBRIS'TAN HABERLER
ğKIBRIS TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
ğKİM KİMDİR ?
ğFİLATELİ
ğKİTAP
ğKIBRIS TÜRK MUTFAĞI
ğİLETİŞİM
ğAYŞE İNGİLTERE'DE
ğASKER MEKTUBU
ğLİNKLER

 ANA SAYFA

e@mail

 Sayfa yenilemelerinden ve yeni başlıklardan haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi yazın.    

Editör
Metin ÇETİN

webmaster&desing
Oğuz ÇETİN

 

DPÖamblem.jpg (7613 bytes)

Teşvik Yasası hakkında son haber

Teşvik Yasası yürürlüğe girdi

Resmi Gazetede yayın tarihi; 14.08.2000

Yasanın Amacı

Yasa, KKTC sınırları içinde, hazırlanan kalkınma planları ve yıllık programlara uygun, araştırma, geliştirme ve çevre koruma ağırlıklı, istihdam artırıcı, yapısal ve bölgelerarası dengesizlikleri giderici özelliklere sahip döviz kazandırıcı faaliyetlere dönük, ileri ve uygun teknoloji getiren, uluslararası rekabet gücü sağlayan yatırımların ve ihracatın teşvik edilerek ulusal ekonomiye optimal düzeyde katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Yasadan kimler yararlanabilir?

Yasa, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları yatırımların ve ihracatın teşvik edilmesini kapsıyor.

Yasa ne gibi kolaylıklar sağlıyor? 

Teşvik Yasası, yatırım ve ihracatta, “yatırım indirimleri, gümrük vergisi ve fon muafiyeti, KDV’nin istisna tutulması, arsa, arazi ve bina temini, fon kaynaklı kredi, inşaat ruhsatıyla ilgili vergi ve harçlarda muafiyet” gibi olanak ve kolaylıkları içeriyor.

Yatırımcı ve ihracatçılara kredi vermek amacıyla yeni bir fon (Yatırımları ve İhracatı Teşvik Fonu) oluşturulmasını hükme bağlayan yasa, belirlenecek kalkınmada öncelikli yöreler ile özel önem taşıyan sektörlerde yapılacak yatırımlar için yatırım indirim oranını yüzde 200; diğer sektör ve yörelerde yapılacak yatırımlar için yatırım indirim oranını yüzde 100 olarak öngörüyor.

Yasanın uygulanmasında yetkili makam kim?

Teşvik Yasası’na göre, KKTC’de yatırımların ve ihracatın teşvik tedbirlerinden yararlandırılması, izin ve teşvik belgelerinin verilmesi, iptal edilmesi gibi konularda Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) yetkili olacak. DPÖ, projelerle ilgili olarak ilgili bakanlığın onayını almak şartıyla Teşvik Belgesi düzenleyerek gerekli işlemleri yapacak.

Yasa için yaratılan kaynaklar;

Teşvik Yasası’nda oluşturulması öngörülen Yatırımları ve İhracatı Teşvik Fonu’nun kaynakları şöyle olacak: “Başbakanlık bütçesine her yıl konulacak ödenekler; Bakanlar Kurulu kararıyla fona alınacak krediler; fondan verilecek kredilerin itfa planlarına ilişkin olarak geri dönen ana para, taksit ve faizleri; işletmelerden alınacak para cezaları ve gecikme zamları; düzenlenecek belgelerin kayıp, zayi ve benzeri nedenlerle yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda ilgili belgelerde yazılı toplam değerin %02’si oranındaki meblağ ile yardım ve bağışlar.” Fon, yasa çerçevesinde hazırlanacak Teşvik Belgesi’nde fon kaynaklı kredi kullandırılması uygun bulunan yatırımcı ve/veya ihracatçılara kredi sağlamak amacıyla kullanılacak.

Yasa ile sağlanan hakların iptali söz konusu mu?

Teşvik Yasası’nın Teşviklerin Kaldırılması bölümüne göre ise, DPÖ, ilgili bakanlığın da görüşünü alarak Teşvik Belgesi şart ve karakteristiklerinin gereği gibi yerine getirilmemesi ve/veya yatırım bütünlüğünün bozulması, kullanılan kredilerin ana para ve faizlerinin itfa planlarında öngörülen vadelerde yatırımcı tarafından ödenmemesi ve/veya diğer teşvik tedbirleriyle ilgili belgelerde tahrifat yapılması ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde, teşvik araçlarını kısmen veya tamamen kaldırabilecek. Yararlandırılan teşvikler, DP֒nün müracaatı üzerine Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından “Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası” kuralları uyarınca gecikme zammıyla birlikte geri alınabilecek.

08.09.2000

yukarı

ana sayfa