Make your own free website on Tripod.com

EKONOMİK ÖNLEMLER PAKETİ-2


ğEDİTÖRDEN
ğKIBRIS'TAN HABERLER
ğKIBRIS TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
ğKİM KİMDİR ?
ğFİLATELİ
ğKİTAP
ğKIBRIS TÜRK MUTFAĞI
ğİLETİŞİM
ğASKER MEKTUBU
ğLİNKLER

 ANA SAYFA

e@mail

 Sayfa yenilemelerinden ve yeni başlıklardan haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi yazın.    

Editör
Metin ÇETİN

webmaster&desing
Oğuz ÇETİN

 

Programın Hedefleri ve Genel Stratejisi

7. 2003 yılı sonuna kadar uygulamayı düşündüğümüz kapsamlı ekonomik reform programımızın temel amacı kamu açıklarının mümkün olan en az seviyeye indirilerek program sürecinde sürdürülebilir bir seviyeye getirilmesi ve bunun sonucunda TC’nin uygulamaya koyduğu istikrar programında öngörülen enflasyon hedeflerine paralel olarak enflasyonun düşürülmesi ve orta vadede ekonomide sürdürülebilir büyümenin sağlanmasıdır.

8. İstikrar programımız, temelde sıkı maliye politikasının öngördüğü; harcamalarda tasarruf, gelirlerde artış ilkesine dayanmakta olup orta vadede kamu açıklarının sürdürülebilir seviyelere indirilip bunun korunması amacıyla yapısal reformlar ve likidite yönetimine dayanan para politikası ile desteklenecektir. İstikrar programımızla birlikte, KOBİ’leri de kapsayacak olan yatırımlara yönelik etkin bir teşvik sistemi getirilerek özel sektör yatırımları artırılacaktır. Bu amaçla, teşvik politikamızın işleyişini düzenleyen mevzuat hazırlanmış bulunmaktadır.

Programın başlangıcında, genel kamu açığının hızla azaltılması amacıyla mali uyumun azami miktarda gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Sözkonusu mali uyumun 2001-2003 yıllarında da sürdürülmesi temel prensiptir. Genel kamu dengesinin sürdürülebilmesi için ekonomide yapısal sorunların çözülmesi kaçınılmazdır. Bu amaçla gerçekleştirilecek yapısal reformlar; bankacılık, sosyal güvenlik, tarım, vergi, özelleştirme ve kamu mali yönetimi alanlarını kapsamakta olup şeffaflığın sağlanması esas olacaktır.

9. Ekonomik reform programımızın desteklenmesi için TC tarafından, kamu yatırımları ve güvenlik kuvvetleri için bütçeden yapılacak karşılıksız yardımlara ilave olarak 2001, 2002 ve 2003 yıllarında toplam (……) ABD Doları tutarında bir kredi sağlanacaktır. Bu kaynak genel ekonominin temel finansman eksikliğinin giderilmesinde kullanılacaktır. Uygulamaya konulan ekonomik reform programı 3 ayda bir TC teknik heyeti ile birlikte gözden geçirilecek, işlemlerin zaman çizelgesine uygun yapılıp yapılmadığı izlenecek ve gerekli görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınması yoluna gidilecektir. Programın izlenmesi raporlama esasına göre yapılacaktır. Rapor sonuçlarına göre; programa yönelik sağlanması öngörülen dış kredi kullanımının gerçekleştirilmesi, dondurulması ya da ertelenmesi sözkonusu olacaktır.

10. Programın ilk raporlaması 20-25 Aralık 2000 tarihlerinde, 2001 ve müteakip yılların raporlamaları ise Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının son haftalarında gerçekleştirilecektir.

Maliye Politikası

11. Toplam bütçe gelirlerinin 1999 yılında GSMH’ya oranı %27, buna karşılık toplam harcamaların GSMH payı %50 düzeyindedir. Toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yeri kapsayan vergi gelirlerinin GSMH payı %21.5 ile uluslararası standartlara göre düşük düzeydedir. Bu durumda bütçe ve genel kamu açıklarının kontrol altına alınıp kısa zamanda sürdürülebilir bir kamu finansman dengesi oluşturabilmek için hem gelir, hem de harcamalar tarafında önlemler almak gerekliliği doğmuştur.

12. KKTC hükümeti sürdürülebilir bir kamu finansman dengesini kurmaya ve gerekli yapısal tedbirleri uygulamaya koyarak ekonomide istikrarı sağlamaya kararlıdır. Bu kararlılık çerçevesinde hükümet kamu maliyesinde alınacak önlemleri, vergi sisteminin içinde bulunduğu reform gereğini de dikkate alarak aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Gelir Önlemleri

12.1 Ekonomik istikrar programının uygulanması süresinde tüm gerçek ve tüzel kişilerden alınmak üzere, 15 Aralık 2000 tarihine kadar yasalaşacak şekilde tüm gelirlere yönelik olarak (maaş, ücret ve beyana esas tüm gelirler), 20001 yılında %4, 2002-2003 yıllarında %3 oranında kalkınma vergisi adı altında yeni bir vergi konulacaktır.

12.2 KDV’de varolan çok oranlı yapı bu verginin yönetimini güçleştirmektedir. Diğer taraftan KDV oranları Avrupa Birliği üyesi ülkelere göre düşüktür. Ekim/2000’den itibaren %0, %2 oranları %4’e, %6 oranı %9’a, %10’luk genel oran %13’e ve %20’lik oran %30’a çıkarılarak sistem basitleştirilecektir.

2001 yılı başından itibaren ise KDV’de %4 oranı %5’e, %9’luk ve %13’lük oran %15’e çıkarılarak sistem %5, %15 ve %30 şeklinde 3 oranlı, nispeten basit, yönetilebilir ve Avrupa Birliği’ne daha uygun hale getirilecektir.

12.3 Emekli maaşları Kasım/2000’den itibaren gelir vergisi kapsamına alınacak ve vergi matrahının hesabında emekli maaşından asgari ücret tutarında bir emeklilik indirimine imkan verilecektir.

12.4 Off-shore bankaların lisans bedeli 20.000 ABD Doları’na çıkarılmıştır.

12.5 Vergi iadesinin yurt içinde toplanan KDV içindeki payı 1997, 1998 ve 1999 yıllarında sırasıyla %22, %32 ve %36 şeklinde hızla artan bir trend izlemiştir. Ücretli ve emeklilere yapılmakta olan vergi iadesi Ekim/2000’den itibaren %50 oranında azaltılacak ve 2002 yılında geçerli olmak üzere vergi iadesi tamamen kaldırılacaktır.

12.6 İthalde, gelir ve kurumlar vergisine mahsuben alınan stopaj 1 Kasım 2000 itibarıyla kaldırılacaktır. Bunun yerine aynı tarih itibarıyle Fiyat İstikrar Fonu (FİF) kesintisi getirilecektir. Fiyat İstikrar Fonu (FİF) kesintisi oranları, stopaj oranlarının 1 puana kadar üzerinde belirlenebilir.

12.7 Motorinin litresi üzerinden alınan vergi ve Fiyat İstikrar Fonu (FİF) yükü 31 Mart 2001 tarihine kadar her ay başında eşit artış oranları uygulanmak suretiyle benzinle aynı seviyeye getirilecektir.

12.8 GSM şirketlerinin hizmetlerinde elde edilen gelirlere %20 oranında maktu bir özel iletişim vergisi uygulanacaktır. Ayrıca cep telefonu ithalatında gümrük vergisi kaldırılıp cep telefonu kayıtlarında özel işlem vergisi olarak 50 Dolar karşılığı Türk Lirası vergi alınacaktır. Gelir ile ilgili olarak alınacak diğer önlemler aşağıda yer almaktadır; -Taşıt ithalatı üzerindeki KDV oranı en yüksek KDV oranına çıkarılacaktır. -Harçlar genel olarak %30 oranında artırılacaktır. -Taşıt devir harcı %200 oranında artırılacaktır. -Seyrüsefer sürücü ehliyeti ve ilk kayıt harcı %100 oranında artırılacaktır. -Sigara ve alkollü içkiler üzerindeki FİF %50 oranında artırılacaktır. -Sigara ve alkollü içeceklerde yerli üretim üzerindeki vergi yükü ithal edilen üzerindeki vergi yükünün en az %50’sine getirilecektir.

12.9 Vergi sisteminde istisna ve muafiyetler gözden geçirilerek azaltılacaktır. İstisna ve muafiyetlerin azaltılmasına ilişkin bir plan Ekim ayı sonuna kadar hazırlanıp uygulamaya konulacaktır.

12.10 Milletvekillerinin ve memurların ithal ettikleri Türk menşeili otomobillere ilişkin vergilerin 36 ayda ödenmesi imkanına 15 Haziran 2000 tarihi itibarıyla son verilmiştir. Bu olanaktan yararlanıp vergilerini halen taksitler halinde ödeyenler 31.12.2000 tarihinden sonraya isabet eden taksitlerini 2000 yılı Aralık ayı sonuna kadar ödeyeceklerdir.

Yapısal Vergi Önlemleri - Harcama Önlemleri ve Kadrolar

Diğer Tedbirler KİT ve Diğer Kamu Kuruluşları

Diğer konular

16.10.2000

Yukarı- Bölüm başına

Ana Sayfa